Vestia Oy – Julkaisut

Tuloslaskelma

Vestia Oy - Tuloslaskelma 2020

EUR
1.1.2020-31.12.2020

EUR
1.1.2019-31.12.2019

Liikevaihto

Liiketoiminnan muut tuotot

8 947 102,59

139 334,08

10 733 454,29

31 530,53

Materiaalit ja palvelut

Ulkopuoliset palvelut

-5 543 564,68

-5 787 674,14

MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ

-5 543 564,68

-5 787 674,14

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

-1 019 894,01

-1 153 107,31

Henkilösivukulut

Eläkekulut

-156 103,35

-190 215,11

Muut henkilösivukulut

-20 923,11

-177 026,46

-32 323,14

-222 538,25

HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ

-1 196 920,47

-1 375 645,56

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

-675 151,36

-675 151,36

-566 912,20

-566 912,20

POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ

-675 151,36

-566 912,20

Liiketoiminnan muut kulut

-1 262 546,95

-1 317 642,12

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

408 253,21

1 717 110,80

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

Saman konsernin yrityksiltä

9 075,00

0,00

Muilta

6 248,57

15 323,57

42 664,37

42 664,37

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille

-7 848,22

-7 848,22

-8 171,35

-8 171,35

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ

7 475,35

34 493,02

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

415 728,56

1 751 603,82

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos

6 982,40

6 982,40

-57 878,80

-57 878,80

TILINPÄÄTÖSSIIRROT YHTEENSÄ

6 982,40

-57 878,80

Tuloverot

-112 921,84

-340 298,01

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

309 789,12

1 353 427,01