Vestia Oy – Julkaisut

Tase

Vestia Oy - Tase 2020

VASTAAVAA

EUR
31.12.2020

EUR
31.12.2019

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot

137 927,30

137 927,30

176 111,14

176 111,14

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

479 022,37

290 333,96

Rakennukset ja rakennelmat

2 517 923,88

1 568 832,68

Koneet ja laitteet

339 583,48

268 280,41

Muut aineelliset hyödykkeet

2 907 352,50

2 171 116,69

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

454 937,35

6 698 819,58

378 735,28

4 677 299,02

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksistä

755 761,22

755 761,22

Muut osakkeet ja osuudet

3 384 620,55

4 140 381,77

3 384 620,55

4 140 381,77

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

10 977 128,65

8 993 791,93

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

Pitkäaikaiset  saamiset saman konsernin yrityksiltä

0,00

330 000,00

Lyhytaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset myyntisaamiset

1 397 764,84

1 549 595,58

Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä

730 997,40

146 565,26

Lyhytaikaiset siirtosaamiset

32 478,22

2 161 240,46

5 347,79

1 701 508,63

Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

Rahat ja pankkisaamiset

Rahat ja pankkisaamiset

1 536 647,93

1 536 647,93

3 344 982,90

3 344 982,90

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

4 697 888,39

6 376 491,53

TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ

15 675 017,04

15 370 283,46

VASTATTAVAA

EUR
31.12.2020

EUR
31.12.2019

OMA PÄÄOMA

Osake-. osuus- tai muu vastaava pääoma

833 707,55

833 707,55

Muut rahastot

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

4 703,73

4 703,73

4 703,73

4 703,73

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

8 370 898,66

7 017 471,65

Tilikauden voitto (tappio)

309 789,12

1 353 427,01

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

9 519 099,06

9 209 309,94

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero

571 118,07

571 118,07

578 100,47

578 100,47

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ

571 118,07

578 100,47

PAKOLLISET VARAUKSET

Muut pakolliset varaukset

790 112,95

790 112,95

793 537,48

793 537,48

PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ

790 112,95

793 537,48

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta

2 992 078,00

2 603 922,00

Pitkäaikaiset velat saman konsernin yrityksille

0,00

2 992 078,00

230 000,00

2 833 922,00

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta

411 844,00

411 844,00

Saadut ennakot. lyhytaikaiset

7 706,18

7 706,18

Lyhytaikaiset ostovelat

1 055 456,85

1 035 891,25

Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille

19 957,00

0,00

Muut lyhytaikaiset velat

73 717,79

81 322,82

Lyhytaikaiset siirtovelat

233 927,14

1 802 608,96

418 649,32

1 955 413,57

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

4 794 686,96

4 789 335,57

TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ

15 675 017,04

15 370 283,46