Vestia Oy – Julkaisut

Hallituksen toimintakertomus

Yleistä

Vestia Oy perustettiin 1.9.1999. Toimintakausi oli siis yhtiön 21. toimintavuosi. Yhtiön omistaa 16 Siika-, Pyhä-, Kala- ja Lestijokilaakson kuntaa (Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kannus, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Sievi, Siikalatva, Toholampi ja Ylivieska).

Yhtiön tehtävänä on huolehtia omistajakuntiensa puolesta näiden lakisääteisestä jätehuollon järjestämisestä, jätteiden kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja käsittelystä.

Tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen jälkeen

Jätteiden kuljetus

Nykyiset poltettavan jätteen kuljetusurakat ovat voimassa vuosille 2020 – 2024.  Biojätteiden ja ekopistejätteiden kuljetusurakat ovat voimassa vuoden 2023 syyskuun loppuun.

Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen

Jätteiden energiana hyödyntäminen toteutui suunnitelmien mukaisesti. Polttolaitokselle yhtiö toimitti oman toiminnan ja yhteistyökumppaneiden kautta kaikkiaan 38 723 t poltettavaa jätettä.

Biojätteitä toimitettiin hyödynnettäväksi Ab Stormossen Oy:n biokaasulaitokselle Vaasaan 1 847,70 tonnia.

Yhtiön vastaanottama jätemäärä vähentyi edellisvuodesta noin 25 %:lla 49 560 tonnista 37 014 tonniin, joka johtui toimialueella olevien suurten rakennusprojektien maamassojen toimitusten päättymisestä ja Westenergy Oy:n osakkuusjärjestelyistä johtuneesta ylimääräisen polttokapasiteetin vähenemisestä. Vastaanotettujen jätteiden jakauma; hyödynnettävä maa-aines 0,3 %, vaarallinen jäte ja SER 3,0 %, loppusijoitus 5,1 %, energiana hyödynnettävä 55,4 %, materiaalina hyödyntäminen 33,4 % muu käsittely ja varasto 2,7 %.

Arvio todennäköisesti tulevasta kehityksestä

Yhtiön tulot muodostuvat seuraavasti; jätemaksut 76 %, perusmaksu 14 % sekä hyötyjäte- ja energiamyynti sekä muut palvelut 10 %.

Julkisoikeudellisten maksutulojen osalta on ensiarvoisen tärkeää, että jätelautakunnan ylläpitämä jätehuoltorekisteri on ja pysyy ajan tasalla. Kaikkien kunnan vastuulla olevien kiinteistöjen liittyminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen turvaa yhtiön tasaisen tulovirran.

Jätehuollon toimintaketjut on saatu tehokkaiksi. Jätteiden keräys- ja kuljetus toimii hyvin ja vastaanotetuista jätteistä hyödynnetään materiaalina ja energiana n. 95 %. Vuosien aikana tehdyt merkittävät investoinnit toimivat kustannustehokkaasti ja niiden tuottama hyöty voitiin tulouttaa asiakkaille poltettavan jätteen käsittelymaksujen säilyttämisenä edellisvuoden tasossa.

Toimikauden aikana yhtiö aloitti hyötyjäteasemaverkoston kehittämisen toimivammaksi uudistamalla ensimmäiset neljä viidestätoista hyötyjäteasemasta. Pakkausjätteiden keräyksen siirryttyä tuottajien vastuulle yhtiön vastuulle jääneiden ekopisteiden verkostoa ylläpidetään tarjoten täydentävää keräystä hyödynnettävien jätteiden osalta.

Hankintalain rajoitusten ja jätelakiin suunniteltujen kuntavastuun supistusten, sekä suoritetun liiketoimintasiirron vuoksi yhtiön liikevaihto laski toimikauden aikana. Asiakasmaksujen suurten korotusten välttämiseksi yhtiö etsii uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tulouttaa tytäryhtiön toiminnasta saadut hyödyt tasapainottamaan muutosten aiheuttamaa vaikutusta.

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnasta

Yhtiöllä ei ollut omaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, vaan se osallistuu Suomen Kiertovoima KIVO ry:n kautta laajempiin jätehuollon kehityshankkeisiin.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Yhtiön tehtävänä on hoitaa osakaskuntiensa puolesta kunnille jätelainsäädännössä säädetyt jätehuollon palvelutehtävät. Tämä turvaa vakaan asiakaspohjan. Asumisen jätemäärissä ei suuria suhdannevaihteluita.

Yhtiön jätteistä suurin osa hyödynnetään energiana Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoksessa. Sen häiriötön toiminta on tärkeä koko jätehuoltoketjussa. Toimintaa turvataan määrittelemällä toimitettavan jätteen laatu sekä tasaiset toimitukset. Polttolaitoksella on säännölliset vuosihuollot. Toiminnan keskeytysten varalta on vakuutukset.

Yhtiön lainat on sidottu puoliksi 12 kk:n euriboriin ja puoliksi 3 vuoden kiinteään korkoon. Lainoilla on osakaskuntien takaus.

COVID-19 pandemian aiheuttamat riskit ja toimenpiteet

Maaliskuussa 2020 Suomessa julistetun poikkeusolotilanteen osalta yhtiö varautuu varautumissuunnitelmansa mukaan tuottamaan mahdollisimman häiriöttömästi asumisessa syntyvän jätteen kuljetuksen ja käsittelyn. 17.3.2020 alkaen yhtiön toiminta siirtyi poikkeusolojen edellyttämään tilaan, jossa henkilöstön hajauttamis- ja suojaamistoimenpiteiden ohella valmistaudutaan muuttamaan ajojärjestelyitä siten, että edelleen huolehditaan kriittisten kohteiden jätehuollon toteutumisesta myös tilanteessa, jossa kuljetuskapasiteetti on merkittävästi alentunut. Virusepidemian suurimmat riskit kohdistuvatkin asumisessa syntyvän jätteen kuljetuksiin ja niihin liittyvien asiakaspalvelu- ja logistiikkatoimintojen sujuvuuteen.

Arvio ja tunnusluvut taloudellisesta asemasta ja tuloksesta

Liikevaihto
Tilikauden liikevaihto oli 8,9 milj. €. Liikevaihto laski 16,6 % edellisvuodesta johtuen vuoden 2019 lopulla tehdystä liiketoimintasiirrosta. Tilikauden tulos on 309 789,12 € voitollinen. Omavaraisuusaste on 63,6 %.

Investoinnit
Vuoden aikana investoitiin Ylivieskan jätekeskuksen alueelle rakentamalla uusi palvelurakennus. Vuoden aikana valmistuivat myös neljä ensimmäistä uudistettua pienjätekuormia vastaanottavaa lajittelupihaa. Muut pienemmät investoinnit toteutettiin yhtiön investointisuunnitelman mukaan.

Rahoitus
Palvelurakennusinvestointi rahoitettiin tulorahoituksella ja lajittelupihainvestointeihin otettiin lainaa Kuntarahoitukselta 800 000 ,00 €. Pitkäaikaista lainaa lyhennettiin 411 844 €. Lainaa oli vuoden lopussa jäljellä 3 403 922,00 €. Lainojen jäljellä oleva maksuaika on keskimäärin 8 vuotta.

Henkilöstö
Yhtiön palveluksessa toimikauden päättyessä oli yhteensä 21 henkeä. Henkilöstön keski-ikä oli 40,3 vuotta. Henkilöstömenot sivukuluineen olivat 1 196 920,47 € (edellisvuonna 1 375 645,56 €).

Ympäristöasioiden esittäminen
Ympäristöasiat on esitetty omana osiona vuosikertomuksessa. Yhtiö noudattaa sertifioituja laatu- ja ympäristöjärjestelmiä ISO 9001 ja ISO 14001.

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta:
Hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksen mukaisesti osinkoa ei jaeta. Tilikauden voitto 309 789,12 € siirretään voitto/tappio -tilille.

Yhtiön osakkeet
Yhtiön osakepääoma jakautuu 4979 osakkeeseen. Kullakin osakkeella on yksi ääni/osake. Osakkeita koskevat yhtiöjärjestyksen lunastus- ja suostumuslauseke. Kertomusvuonna ei tapahtunut muutoksia yhtiön omistuksessa.

Vestia Oy:n osakkeenomistajat 31.12.2020

OsakasOsakkeiden lukumääräOmistusosuus
Alavieskan kunta1452,90 %
Haapajärven kaupunki4018,10 %
Haapaveden kaupunki3897,80 %
Kalajoen kaupunki59912,00 %
Kannuksen kaupunki2955,90 %
Kärsämäen kunta1603,20 %
Merijärven kunta671,30 %
Nivalan kaupunki53410,70 %
Oulaisten kaupunki3937,90 %
Pyhäjoen kunta1783,60 %
Pyhäjärven kaupunki3406,80 %
Pyhännän kunta941,90 %
Siikalatvan kunta3326,70 %
Sievin kunta2354,70 %
Toholammin kunta1863,70 %
Ylivieskan kaupunki63112,70 %
KAIKKI YHTEENSÄ4979100 %

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat

Yhtiökokous ja hallitus

Yhtiökokous pidettiin 23.9.2020.  Kokouksessa oli edustettuna 10 osakaskuntaa.  Yhtiökokouksessa valittiin uudistuneen yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen jäsenet ajalle 2020 – 2022.

Hallituksen kokoonpano oli yhtiökokouksen jälkeen seuraava:

Varsinainen jäsenVarajäsenToimikausi
Juha Isokoski (Ylivieska) Matti Pahkala (Pyhäjoki)2020–2022
Hannu Komu (Siikalatva)Anri Kolehmainen (Haapavesi) 2020–2022
Olli Joensuu (Kannus) Sami Laukkanen (Pyhäjärvi)2020–2022
Paavo Hankonen (Sievi)Ilkka Piispanen (Toholampi)2020–2022
Miika Heikkilä (Kalajoki) Matti Konola (Pyhäntä)2020–2021
Jarmo Pihlajaniemi (Nivala) Esa Linnala (Merijärvi)2020–2021
Mauri Myllykangas (Oulainen) Vesa Savolainen (Haapajärvi)2020–2021
Anne Ruha (Kärsämäki) Tuomas Häggman (Alavieska)2020–2021

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Hankonen. Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Jarmo Pihlajaniemen. Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa.

Tilintarkastajat

Tilintarkastusyhteisönä on toiminut Ernst & Young Oy.  Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Milla Karjalainen.