Vestia Oy – Julkaisut

Ympäristövaikutukset

Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa edistämme tehokkaampaa ja parempaa materiaalien hyödyntämistä. Kaikella toiminnallamme pyrimme vähentämään ympäristökuormitusta ja tekemään osamme kestävämmästä yhteiskunnasta. ”

– Henna Häkkilä, ympäristöinsinööri

Ympäristövaikutukset

Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa edistämme tehokkaampaa ja parempaa materiaalien hyödyntämistä. Kaikella toiminnallamme pyrimme vähentämään ympäristökuormitusta ja tekemään osamme kestävämmästä yhteiskunnasta. ”

– Henna Häkkilä, ympäristöinsinööri

Työ ympäristökuormituksen vähentämiseksi jatkui

Olemme keskeisessä roolissa, että jätteet lajitellaan oikein ja hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Esimerkiksi innovatiivisten itsepalveluperiaatteella toimivien lajittelupihojemme ansiosta olemme pystyneet parantamaan jätteiden kierrätystä ja lajittelua entisestään. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa edistämme tehokkaampaa ja parempaa materiaalien hyödyntämistä. Näillä ja kaikella toiminnallamme pyrimme vähentämään ympäristökuormitusta ja tekemään osamme kestävämmästä yhteiskunnasta.

Olemme tunnistaneet myös toimintamme merkittävimmät haitalliset ympäristövaikutukset, joita ovat jätteiden kuljetuksessa, käsittelyssä ja loppusijoittamisessa syntyvät päästöt, haittaeläimet sekä roskaantuminen.

Jätteiden kuljetuksessa syntyvien päästöjen vähentämiseen olemme pyrkineet reittisuunnittelun tehostamisella ja lajittelupihojen lavojen tyhjennysvälien optimoinnilla. Jätekuljetukset on kilpailutettu ja kilpailutuksissa on esitetty ehdot autojen moottoreiden vaatimuksille.

Jätekeskusalueella muodostuvat likaantuneet hulevedet ja kaatopaikkojen suotovedet viemäröidään ja ohjataan käsittelyyn jätevedenpuhdistamolle. Seuraamme pohja-, hule- ja kaatopaikkavesien laatua tarkkailuohjelman mukaisesti. Jätekeskuksen suljetulla kaatopaikalla muodostuu metaania sisältävää kaatopaikkakaasua orgaanisen jätteen hajotessa jätetäytössä. Kaatopaikkakaasu kerätään talteen kaasunkeräysputkiston kautta ja aiemmin olemme hyödyntäneet sitä jätekeskuksen mikroturbiinilaitoksella sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Syntyvän kaatopaikkakaasun määrä on vähentynyt siinä määrin, että viime vuoden aikana olemme siirtyneet sen käsittelyssä kokonaan soihtupolttamiseen. Soihtupolttamisessa metaani muuntuu hiilidioksidiksi, joka on metaaniin verrattuna vähemmän voimakas kasvihuonekaasu.

Roskaantumiseen ehkäisemiseen ja jatkuvaan siisteyden ylläpitoon pyrimme tekemällä säännöllisin väliajoin siisteyskierroksia jätekeskuksessa, lajittelupihoilla sekä ekopisteillä. Lisäksi siivoamme Vestianväylän tienvarret roskista keväällä ja syksyllä. Haittaeläinten eli rottien ja hiirten torjuntaa olemme tehostaneet ottamalla käyttöön automatisoidut syöttilaatikot vuoden 2023 alussa. Tämän jälkeen olemme havainneet haittaeläinten määrän vähentyneen huomattavasti.

Henna Häkkilä
ympäristöinsinööri

Vastaanotettujen jätteiden kokonaismäärä

tonnia.
0

Vastaanotettujen jätteiden kokonaismäärä laski -5 % edellisvuodesta.

Jätejakeet ja niiden hyödyntäminen

No Data Found

Jätejae2023 määrä %2022 määrä %2021 määrä %Hyödyntäminen
Hyödynnetty materiaalina 18 %22 %28 %Eri teollisuuden alan
raaka-aineiksi, biokaasuksi,
maa-ainesten korvikkeeksi
Hyödynnetty energiana78 %77 %74 %Kaukolämmöksi ja sähköksi
Vaarallinen jäte ja SER3 %1 %2 %Energiaksi ja teollisuuden
raaka-aineeksi
Loppusijoitettu jäte1 %1 %1 %

Jätekeskusalueen tarkkailupisteet

  • 2 kaatopaikkavesien tarkkailupistettä
  • 2 öljynerotuskaivojen jälkeisten vesien tarkkailupistettä
  • 1 hulevesien tarkkailupiste
  • 3 pintavesien tarkkailupistettä
  • 3 pohjavesien tarkkailupistettä
  • 2 kaatopaikkakaasujen tarkkailupistettä
  • 3 jätetäytön sisäisen veden korkeuden tarkkailupistettä

Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia

0 %
asiakkaista pitää tärkeänä, että jätteet menevät hyötykäyttöön.
0 %

asiakkaista pitää tärkeimpänä palveluna vaarallisten jätteiden vastaanottoa. Toiseksi tärkeimpänä pidettiin ekopisteitä ja kolmanneksi lajittelupihoja.

Vestian yhteistyökumppanit

Kotiroskiksen jätteistä kaukolämpöä ja sähköä

Vestian alueelta kerätyt roskapussit eli poltettava jäte kuljetaan jäte-energialaitokselle Westenergy Oy Ab:lle. Vaasan Sähkö saa noin 60 % tarvitsemastaan kaukolämmöstä poltettavan jätteen sisältämästä energiasta. Kaukolämmön ja sähkön lisäksi poltettavasta jätteestä erotellaan uusiokäyttöön kierrätysmetallia ja maanrakennusaineita, ja tuhkaa voidaan hyödyntää betonituotteiden valmistuksessa.

Vestian ja seitsemän muun kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama Westenergy Oy Ab kehittää jatkuvasti toimintaansa uusien kiertotalousmahdollisuuksien rakentamiseen. Jo nyt yli 30 000 tonnia hiilidioksidia hyödynnetään vuosittain pysyvästi hiiltä sitovien tuotteiden valmistukseen. Westenergyn visiona on, että sen toimintaan liittyvä logistiikka olisi tulevaisuudessa täysin biokaasulla toimivaa, ja että laitoksen energiantuotanto olisi hiilineutraalia 2020-luvun loppuun mennessä.