Vestia Oy – Julkaisut

Ympäristövaikutukset

Kannamme vastuumme asuinympäristömme puhtaudesta ja monimuotoisuudesta huolehtimalla, että toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Vuoden 2021 aikana jätekeskukseen vastaanotettiin 36 118 t jätettä, josta pystyimme hyödyntämään peräti 99 %. Esimerkiksi vastaanotettuja maa-aineksia on pystytty hyödyntämään jätekeskusalueella maaston tasauksessa eli niillä on korvattu neitseellisiä maa-aineksia.

Jätekeskuksen ympäristötarkkailun tulokset raportoidaan vuosittain Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kirjaamme myös ylös jätekeskuksessa tapahtuvat poikkeavat tilanteet, joilla voi olla vaikutuksia ympäristöön. Suuremmista poikkeamista, kuten penkkapaloista, ilmoitetaan lisäksi sekä lupaviranomaisille että Ylivieskan kaupungin ympäristöviranomaiselle.

Lintukuva
Tiltaltti. Kuva: Erkki Lämsä

Vuoden 2021 aikana järjestelmään kirjattiin yksi poikkeama. Poikkeama koski korkeaa öljyhiilivetypitoisuutta pilaantuneiden maiden jälkeisen öljynerotuskaivon tarkastuskaivossa. Poikkeama korjattiin siten, että öljynerotuskaivo puhdistettiin ja huollettiin. Uusintanäytteenotto suoritettiin heinäkuun alussa, jolloin öljyhiilivetypitoisuuksien todettiin laskeneen normaalille tasolle.

Jätekeskuksen alueella tehtiin siivouksia ja harjauksia vuoden ympäri. Vestianväylän tienvarret siivottiin roskista kahdesti kesän aikana. Tiettyjen jätejakeiden (kuten puujätteen ja betonin) murskauksesta sekä seulonnasta aiheutui hetkellistä pölyämistä. Hajuhaittoja ei raportoitu vuoden aikana lainkaan.

Lintuharrastajien tarkkailut osoittivat, että yleisimmät lintulajit ovat Ylivieskan jätekeskuksessa pysyneet samoina edellisvuodesta; naakat, lokit, korpit ja varikset. Joka vuosi on havaittu myös uusia lintulajeja ja vuonna 2021 uutena lajina nähtiin käenpiika. Lisäksi jätekeskuksen yli lensi maailmanlaajuisesti vaarantuneeksi ja Suomessakin äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu kiljukotka. Kiljukotkahavainto oli Ylivieskassa ensimmäinen.

Loppusijoitetut jätteet

Tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelle laitetaan kaatopaikkakelpoisia jätejakeita, joita ei pystytä muuten hyödyntämään. Vuoden 2021 aikana tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelle on laitettu villaa, kipsiä, lasia, asbestia, pohjatuhkaa ja voimalaitosjätettä sekä sairaalalasia yhteensä 354 tonnia.

Vastaanotettujen jätteiden kokonaismäärä

tonnia.
0

Vastaanotettujen jätteiden kokonaismäärä vuonna 2020 oli 37 674 tonnia.

Jätejakeet ja niiden hyödyntäminen

Jätejae2021 määrä %2020 määrä %2019 määrä %Hyödyntäminen
Hyödynnettävä maa-ainessisältyy hyödynnetty
materiaalina -kohtaan
5,5 %8,1 %Maanrakentamiseen
Vaarallinen jäte ja SER2 %3,0 %2,1 %Energiaksi ja teollisuuden
raaka-aineeksi
Hyödynnetty energiana74 %53,7 %52,3 %Kaukolämmöksi ja sähköksi
Hyödynnetty materiaalina 28 %33,1 %29,4 %Eri teollisuuden alan
raaka-aineiksi, biokaasuksi,
maa-ainesten korvikkeeksi
Varastoidut jätteet,
käsitellyt lietteet
- 5 %*1,1 %3,2 %Lajittelurejekti varastossa,
lietteet lietehallissa
Loppusijoitettu jäte1 %3,6 %4,9 %

 *Vuoden 2021 aikana on toimitettu hyödynnettäväksi myös vuoden 2020 lopussa varastossa ollutta jätettä. Jätettä on toimitettu varastosta hyödynnettäväksi yhteensä enemmän kuin mitä varastoon on vastaanotettu vuonna 2021.

Hyödyntämisaste

202120202019201820172016
99 %95 %95 %97 %96 %
96 %

Roskapussijätteestä lämpöä ja valoa

Vestian alueelta kerätyt roskapussit eli poltettava jäte kuljetaan jäte-energialaitokselle Westenergy Oy Ab:lle. Tällä hetkellä koko Vaasan seudun käyttämä kaukolämpö tulee Westenergyltä. Kaukolämmön ja sähkön lisäksi poltettavasta jätteestä erotellaan uusiokäyttöön kierrätysmetallia ja maanrakennusaineita, ja tuhkaa voidaan hyödyntää betonituotteiden valmistuksessa.

Vestian ja kuuden muun kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama Westenergy Oy Ab kehittää jatkuvasti toimintaansa uusien kiertotalousmahdollisuuksien rakentamiseen ja visiona on hiilineutraali energiantuotanto 2020-luvun loppuun mennessä.