Vestia Oy – Julkaisut

Tase

Vestia Oy - Tase 2021

VASTAAVAA

EUR
31.12.2021

EUR
31.12.2020

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot

172 693,07

172 693,07

137 927,30

137 927,30

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

1 092 039,20

479 022,37

Rakennukset ja rakennelmat

2 435 910,14

2 517 923,88

Koneet ja laitteet

331 208,25

339 583,48

Muut aineelliset hyödykkeet

4 900 094,17

2 907 352,50

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

607 054,75

9 366 306,51

454 937,35

6 698 819,58

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksistä

755 761,22

755 761,22

Muut osakkeet ja osuudet

3 384 620,55

4 140 381,77

3 384 620,55

4 140 381,77

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

13 679 381,35

10 977 128,65

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset myyntisaamiset

1 410 887,59

1 397 764,84

Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä

485 222,32

730 997,40

Lyhytaikaiset siirtosaamiset

355 986,64

2 252 096,55

32 478,22

2 161 240,46

Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

Rahat ja pankkisaamiset

Rahat ja pankkisaamiset

1 412 818,96

1 412 818,96

1 536 647,93

1 536 647,93

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

4 664 915,51

4 697 888,39

TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ

18 344 296,86

15 675 017,04

VASTATTAVAA

EUR
31.12.2021

EUR
31.12.2020

OMA PÄÄOMA

Osake-. osuus- tai muu vastaava pääoma

833 707,55

833 707,55

Muut rahastot

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

4 703,73

4 703,73

4 703,73

4 703,73

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

8 680 687,78

8 370 898,66

Tilikauden voitto (tappio)

91 425,25

309 789,12

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

9 610 524,31

9 519 099,06

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero

538 227,57

538 227,57

571 118,07

571 118,07

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ

538 227,57

571 118,07

PAKOLLISET VARAUKSET

Muut pakolliset varaukset

800 654,29

800 654,29

790 112,95

790 112,95

PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ

800 654,29

790 112,95

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta

5 519 834,00

5 519 834,00

2 992 078,00

2 992 078,00

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta

664 044,00

411 844,00

Saadut ennakot. lyhytaikaiset

7 706,18

7 706,18

Lyhytaikaiset ostovelat

895 576,55

1 055 456,85

Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille

10 024,80

19 957,00

Muut lyhytaikaiset velat

54 558,00

73 717,79

Lyhytaikaiset siirtovelat

243 147,16

1 875 056,69

233 927,14

1 802 608,96

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

7 394 890,69

4 794 686,96

TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ

18 344 296,86

15 675 017,04