Vestia Oy – Julkaisut

Tuloslaskelma

Vestia Oy - Tuloslaskelma 2021

EUR
1.1.2021-31.12.2021

EUR
1.1.2020-31.12.2020

Liikevaihto

Liiketoiminnan muut tuotot

9 477 004,96

101 841,68

8 947 102,59

139 334,08

Materiaalit ja palvelut

Ulkopuoliset palvelut

-5 772 741,29

-5 543 564,68

MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ

-5 772 741,29

-5 543 564,68

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

-1 162 243,01

-1 019 894,01

Henkilösivukulut

Eläkekulut

-219 129,56

-156 103,35

Muut henkilösivukulut

-29 700,45

-248 830,01

-20 923,11

-177 026,46

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ

-1 411 073,02

-1 196 920,47

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

-932 739,32

-932 739,32

-675 151,36

-675 151,36

POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ

-932 739,32

-675 151,36

Liiketoiminnan muut kulut

-1 510 089,70

-1 262 546,95

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

-47 796,69

408 253,21

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

Saman konsernin yrityksiltä

0,00

9 075,00

Muilta

5 426,54

5 426,54

6 248,57

15 323,57

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille

-42 315,60

-42 315,60

-7 848,22

-7 848,22

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ

-36 889,06

7 475,35

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

-84 685,75

415 728,56

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos

32 890,50

6 982,40

Saadut konserniavustukset

200 000,00

232 890,50

0,00

6 982,40

TILINPÄÄTÖSSIIRROT YHTEENSÄ

232 890,50

6 982,40

Tuloverot

-56 779,50

-112 921,84

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

91 425,25

309 789,12