Vestia Oy – Julkaisut

Ympäristövaikutukset

”Hallitsemme toimintamme ympäristövaikutukset ja kannamme yhteiskuntavastuun vastaanottamalla ja käsittelemällä jätteet. Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset, joita ovat muun muassa jätteiden kuljetuksessa ja käsittelyssä syntyvät päästöt, haittaeläimet sekä roskaantuminen.”

– Henna Möttönen, ympäristöinsinööri

Ympäristövaikutukset

”Hallitsemme toimintamme ympäristövaikutukset ja kannamme yhteiskuntavastuun vastaanottamalla ja käsittelemällä jätteet. Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset, joita ovat muun muassa jätteiden kuljetuksessa ja käsittelyssä syntyvät päästöt, haittaeläimet sekä roskaantuminen.”

– Henna Möttönen, ympäristöinsinööri

Jätteet hyödynnetään lähes 99 prosenttisesti

Vuoden 2022 aikana Vestia Oy vastaanotti Ylivieskan jätekeskukseen yhteensä 31 533 t jätettä. Vastaanotetusta jätteestä lähes 99 % pystytään hyödyntämään joko materiaalina tai energiana. Vaarattoman jätteen kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen osuus oli vain 1,3 % vastaanotetuista jätteistä.

Jätekeskusaluetta tarkkaillaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelma kattaa jätekeskuksen toimintojen päästö-, vaikutus- ja käyttötarkkailun sekä suljetun kaatopaikan jälkitarkkailun. Ympäristötarkkailun tulokset raportoidaan vuosittain Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kirjaamme ylös jätekeskuksessa tapahtuvat poikkeavat tilanteet, joilla voi olla vaikutuksia ympäristöön. Vuoden 2022 aikana järjestelmään kirjattiin yksi ympäristöön liittyvä poikkeama. Poikkeama koski korkeaa öljyhiilivetypitoisuutta jätevesien kokoojakaivossa. Poikkeama selittyi näytteenoton ajoittumisella samaan aikaan öljynerotuskaivon huollon kanssa. Huollon takia jätevedessä oli hetkellisesti öljyä. Öljyhiilivetypitoisuuden lasku normaalille tasolle varmistettiin uusintanäytteenotolla.

Hallitsemme toimintamme ympäristövaikutukset ja kannamme yhteiskuntavastuun vastaanottamalla ja käsittelemällä jätteet. Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset, joita ovat muun muassa jätteiden kuljetuksessa ja käsittelyssä syntyvät päästöt, haittaeläimet sekä roskaantuminen. Jätteiden kuljetukseen liittyvien päästöjen vähentämiseen olemme pyrkineet muun muassa reittien optimoinnilla. Roskaantumisen ehkäisemiseksi Vestianväylän tienvarret on siivottu roskista keväällä ja syksyllä. Lisäksi jätekeskusalueella tehdään siisteyskierros kuukausittain. Haittaeläintorjuntaa tehtiin vuoden aikana 11 kertaa.

Puun ja betonin murskaamisesta aiheutui hetkellistä pölyämistä. Murskaus aiheutti myös väliaikaista meluhaittaa, mutta muulloin jätekeskuksen melutaso on verrattavissa normaaliin liikenteeseen. Hajuhaittoja ei raportoitu vuoden aikana.

Suljetulla kaatopaikalla eloperäisen jätteen hajotessa muodostuva kaatopaikkakaasu kerätään talteen kaasunkeräysputkiston kautta. Kaatopaikkakaasu sisältää metaania, joka on voimakas kasvihuonekaasu. Aikaisempina vuosina kaatopaikkakaasu on hyödynnetty pääosin mikroturbiinilaitoksella sähkön ja kaukolämmön tuotannossa, mutta vuoden 2022 aikana laitoksella on ollut toimintahäiriöitä. Kaatopaikkakaasu on käsitelty polttamalla se soihdussa, jolloin metaani muuttuu hiilidioksidiksi ja vedeksi.

Henna Möttönen
ympäristöinsinööri

Jätekeskusalueen tarkkailupisteet

  • 2 kaatopaikkavesien tarkkailupistettä
  • 2 öljynerotuskaivojen jälkeisten vesien tarkkailupistettä
  • 1 hulevesien tarkkailupiste
  • 3 pintavesien tarkkailupistettä
  • 3 pohjavesien tarkkailupistettä
  • 2 kaatopaikkakaasujen tarkkailupistettä
  • 3 jätetäytön sisäisen veden tarkkailupistettä

Vastaanotettujen jätteiden kokonaismäärä

tonnia.
0

Vastaanotettujen jätteiden kokonaismäärä vuonna 2021 oli 36 118 tonnia.

Jätejakeet ja niiden hyödyntäminen

No Data Found

Jätejae2022 määrä %2021 määrä %2020 määrä %Hyödyntäminen
Hyödynnettävä maa-ainessisältyy hyödynnetty
materiaalina -kohtaan
sisältyy hyödynnetty
materiaalina -kohtaan
5,5 %Maanrakentamiseen
Vaarallinen jäte ja SER0,6 %2 %3,0 %Energiaksi ja teollisuuden
raaka-aineeksi
Hyödynnetty energiana77 %74 %53,7 %Kaukolämmöksi ja sähköksi
Hyödynnetty materiaalina 22 %28 %33,1 %Eri teollisuuden alan
raaka-aineiksi, biokaasuksi,
maa-ainesten korvikkeeksi
Loppusijoitettu jäte1,3 %1 %3,6 %

Kotiroskiksen jätteistä kaukolämpöä ja sähköä

Vestian alueelta kerätyt roskapussit eli poltettava jäte kuljetaan jäte-energialaitokselle Westenergy Oy Ab:lle. Vaasan Sähkö saa noin 60 % tarvitsemastaan kaukolämmöstä poltettavan jätteen sisältämästä energiasta. Kaukolämmön ja sähkön lisäksi poltettavasta jätteestä erotellaan uusiokäyttöön kierrätysmetallia ja maanrakennusaineita, ja tuhkaa voidaan hyödyntää betonituotteiden valmistuksessa.

Vestian ja kuuden muun kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama Westenergy Oy Ab kehittää jatkuvasti toimintaansa uusien kiertotalousmahdollisuuksien rakentamiseen ja visiona on hiilineutraali energiantuotanto 2020-luvun loppuun mennessä. Lisäksi se kehittelee uusia sektorikytkentöjä. Molempiin tavoitteisiin liittyy hanke, jonka tarkoituksena on perustaa tuotantolaitos nesteytetyn synteettisen metaanin (LSNG) valmistamiseen. Tulevan laitoksen tuotantokapasiteetti on tarkoitus olla 7300 tonnia LSNG:tä vuodessa (112 GWh), mikä riittäisi liki 500:n rekan, tuhannen kuorma-auton tai jopa kahden Merenkurkussa Vaasan ja Uumajan väliä purjehtivan matkustaja-autolautan vuotuisiin tarpeisiin. Lisäksi sivutuotteena syntyisi lämpöä, joka hyödynnettäisiin kaukolämmöntuotannossa.