Vestia Oy – Julkaisut

Tuloslaskelma

Vestia Oy - Tuloslaskelma 2022

EUR
1.1.2022-31.12.2022

EUR
1.1.2021-31.12.2021

Liikevaihto

Liiketoiminnan muut tuotot

9 833 136,49

166 596,17

9 477 004,96

101 841,68

Materiaalit ja palvelut

Aineet. tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

-76 213,50

0,00

Varastojen muutos

28 771,00

-47 442,50

0,00

0,00

Ulkopuoliset palvelut

-4 519 592,43

-5 772 741,29

MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ

-4 567 034,93

-5 772 741,29

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

-1 358 949,43

-1 162 243,01

Henkilösivukulut

Eläkekulut

-226 089,97

-219 129,56

Muut henkilösivukulut

-39 691,92

-265 781,89

-29 700,45

-248 830,01

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ

-1 624 731,32

-1 411 073,02

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

-1 317 153,92

-1 317 153,92

-932 739,32

-932 739,32

POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ

-1 317 153,92

-932 739,32

Liiketoiminnan muut kulut

-1 610 483,38

-1 510 089,70

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

880 329,11

-47 796,69

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta

12 420,31

12 420,31

5 426,54

5 426,54

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille

-57 234,26

-57 234,26

-42 315,60

-42 315,60

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ

-44 813,95

-36 889,06

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

835 515,16

-84 685,75

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos

126 633,26

32 890,50

Vapaaehtoisten varausten muutos

-113 000,00

0,00

Saadut konserniavustukset

0,00

13 633,26

200 000,00

232 890,50

TILINPÄÄTÖSSIIRROT YHTEENSÄ

13 633,26

232 890,50

Tuloverot

-207 403,22

-56 779,50

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

641 745,20

91 425,25