Vestia Oy – Julkaisut

Tase

Vestia Oy - Tase 2022

VASTAAVAA

EUR
31.12.2022

EUR
31.12.2021

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot

121 792,81

121 792,81

172 693,07

172 693,07

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

1 510 325,35

1 092 039,20

Rakennukset ja rakennelmat

2 563 628,52

2 435 910,14

Koneet ja laitteet

405 420,06

331 208,25

Muut aineelliset hyödykkeet

5 295 875,13

4 900 094,17

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

494 673,52

10 269 922,58

607 054,75

9 366 306,51

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksistä

755 761,22

755 761,22

Osuudet omistusyhteys-
yrityksistä

100 000,00

0,00

Muut osakkeet ja osuudet

3 384 620,55

4 240 381,77

3 384 620,55

4 140 381,77

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

14 632 097,16

13 679 381,35

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Valmiit tuotteet/Tavarat

28 771,00

28 771,00

0,00

0,00

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset myyntisaamiset

1 423 903,71

1 410 887,59

Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä

243 476,66

485 222,32

Lyhytaikaiset siirtosaamiset

227 617,72

1 894 998,09

355 986,64

2 252 096,55

Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

Rahat ja pankkisaamiset

Rahat ja pankkisaamiset

733 681,14

733 681,14

1 412 818,96

1 412 818,96

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

3 657 450,23

4 664 915,51

TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ

18 289 547,39

18 344 296,86

VASTATTAVAA

EUR
31.12.2022

EUR
31.12.2021

OMA PÄÄOMA

Osake-. osuus- tai muu vastaava pääoma

833 707,55

833 707,55

Muut rahastot

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

4 703,73

4 703,73

4 703,73

4 703,73

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

8 787 799,49

8 680 687,78

Tilikauden voitto (tappio)

641 745,20

91 425,25

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

10 267 955,97

9 610 524,31

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero

395 907,85

538 227,57

Vapaaehtoiset varaukset

113 000,00

508 907,85

0,00

538 227,57

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ

508 907,85

538 227,57

PAKOLLISET VARAUKSET

Muut pakolliset varaukset

872 834,15

872 834,15

800 654,29

800 654,29

PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ

872 834,15

800 654,29

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta

4 511 390,00

4 511 390,00

5 519 834,00

5 519 834,00

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta

836 244,00

664 044,00

Saadut ennakot. lyhytaikaiset

7 706,18

7 706,18

Lyhytaikaiset ostovelat

745 695,68

895 576,55

Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille

8 190,45

10 024,80

Muut lyhytaikaiset velat

125 957,20

54 558,00

Lyhytaikaiset siirtovelat

404 665,91

2 128 459,42

243 147,16

1 875 056,69

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

6 639 849,42

7 394 890,69

TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ

18 289 547,39

18 344 296,86